Voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen MfxDesigns en de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd door de opdracht te verstrekken of door opdracht te verlenen aan MfxDesigns.

  1. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van MfxDesigns zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. MfxDesigns is gerechtigd haar aanbiedingen en offertes te wijzigen of in te trekken.

  1. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht door MfxDesigns, bijvoorbeeld door middel van een schriftelijke orderbevestiging. Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging geen bezwaar maakt, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan.

  1. Levering

MfxDesigns zal haar uiterste best doen om de afgesproken leveringstermijn in acht te nemen. Indien een termijn niet gehaald kan worden, zal MfxDesigns de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. MfxDesigns is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van een leveringstermijn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

  1. Auteursrecht

Op alle door MfxDesigns vervaardigde werken rust auteursrecht. Dit betekent dat de opdrachtgever geen enkel gebruik mag maken van deze werken zonder toestemming van MfxDesigns. Bij opdrachtverstrekking aan MfxDesigns, verleent de opdrachtgever MfxDesigns het recht om de vervaardigde werken te gebruiken voor eigen portfolio en publiciteit.

  1. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling, is MfxDesigns gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

  1. Aansprakelijkheid

MfxDesigns is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. MfxDesigns is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  1. Wijziging van de algemene voorwaarden

MfxDesigns behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website en zullen van kracht worden op de datum van publicatie.

  1. Geschillen

Op overeenkomsten tussen MfxDesigns en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  1. Toepasselijkheid

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Tot slot willen we benadrukken dat MfxDesigns zich altijd zal inspannen om de beste dienstverlening te bieden aan onze opdrachtgevers. Wij zijn er trots op om kwalitatief hoogstaande ontwerpen te leveren en streven naar een goede en transparante samenwerking met onze opdrachtgevers. Wij hopen dat deze algemene voorwaarden duidelijkheid bieden over onze werkwijze en verwachtingen en dat we samen een succesvolle samenwerking kunnen opbouwen.